ยินดีต้อนรับ ทสม. ทุกท่าน

เข้าสู่กิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/เมือง (ทสม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้าบ!

วิสัยทัศน์

"แสวงหาพันธมิตร ร่วมแก้วิกฤติสิ่งแวดล้อม"

ภารกิจ

1. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

4. ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

5. สนับสนุนการเชื่องโยงเครือข่ายการทำงานภายในจังหวัดและภูมิภาค

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
2. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองการจัดการขยะและพลังงาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ที่ดินและเกษตรอินทรีย์
5. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์ด้านเครือข่ายผู้หญิงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่งท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างภูมิปัญญาร่วมกันของภาคีต่าง ๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
4. การรณรงค์สร้างจิตสำนึกอย่างเข้มข้น อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดตัวประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา คนใหม่ ปี 2553 โดยมีนายภุชงค์ รังสินธุ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้ชม

Web Design Factory


http://www.web-design-factory.net/articles.html">Web Design Articles


วันที่เปิดเว็บไซด์ 31 มีนาคม 2553


เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดฉะเชิงเทรา


เลขที่ 32 ถนนเอมอรอุทิศ 1
ต. หน้าเมือง อ. เมือง
จ. ฉะเชิงเทรา 24000


โทร (038) 511608
มือถือ 081-9013425, 081-8350939


E-mail: tanaphon-k@hotmail.com

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทสม.ฉะเชิงเทรา ปี 54

http://wwwtsm-chachoengsao.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น